Menu
Your Cart

Гаранция и сервиз


Предлаганите от shop.sky.bg стоки са оригинални и имат официална гаранция, предоставена от съответния производител или вносител, освен ако не е изрично упоменато друго. Всички продукти са придружени с индивидуална гаранционна карта, в която са описани гаранционните условия, гаранционният срок и са посочени контакти на сервиза, осигуряващи гаранционна и извънгаранционна поддръжка.


Общи гаранционни условия


 • гаранцията се признава от упълномощения сервиз срещу представяне на валидна гаранционна карта
 • гаранционната карта се счита за валидна, ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа печата на продавача и подписа на клиента и е придружена от документ, който доказва покупката (касова бележка или фактура)
 • гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта, която трябва да бъде записана на гаранционната карта
 • гаранцията покрива дефекти в рамките на гаранционния срок, възникнали в резултат на некачествени материали или неправилна изработка
 • гаранцията не покрива козметични повреди и износване на продукта в процеса на нормалната му експлоатация
 • всички тестове, ремонти и замени на дефектирали устройства се извършват от посочения оторизиран сервиз
 • дефектирала стока се приема от сервиза в оригинална опаковка и с пълна комплектация
 • гаранционна замяна се извършва при невъзможност за отремонтиране на даден дефект
 • няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на даден продукт
 • първоначалният гаранционен срок се запазва, независимо дали изделието е било отремонтирано или заменено
 • вносителят, търговецът и сервизът не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза
 • максималният срок за ремонт е 30 (тридесет) работни дни


Отпадане на гаранцията  


 • при връщане на дефектирала стока без валидна гаранционна карта и/или липса на документ, който доказва покупката (касова бележка или фактура)
 • при връщане на дефектирала стока в неоригинална опаковка и с непълна или изцяло липсваща комплектация
 • при несъответствие между данните в документите и самата стока или опити за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или гаранционната лепенка на стоката (ако има такава)
 • при констатиране на опит за отремонтиране от неупълномощени лица или от неоторизирани сервизи
 • при видимо неспазване на указанията за съхранение, поддръжка и експлоатация, посочени в ръководството за употреба
 • при наличие на външни и вътрешни повреди, износване и дефектиране, причинени от механичен удар или външна намеса от всякакъв характер, попадане на външно тяло (течности, прах), въздействие на агресивна външна среда или природни бедствия (гръмотевици, наводнения, пожар).
 • при други причини, независещи от доставчика


Във всички случаи, водещи до гаранционно обслужване на продукт, куриерските услуги са за сметка на клиента.